Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
Mirësevini në webfaqen Profeti Islam (Muhamedi a.s) ***** "Vërtet o Muhamed ti je në një shkallë të lartë të moralit". Sure Kalem: 4.****************** Ne ftojme te gjithe muslimanet te cilet presin te behen me djem, le te jete emri juaj i zgjedhur per femijet tuaj emri i Profetit me te madh "Muhamed", le te behemi pjese e karvanit me te cilet Profeti yne do te mburret para popujve te tjere diten e Gjykimit!
Abohohu

Te nderuar vizitore nese deshironi te njoftoheni me email per cdo te me faqen dhe shoqaten regjistrohuni ketu.

Emri:

Email:

Online
Momentalisht kemi 3 mysafirë në linjë

Volteri Filozof dhe shkrimtar i madh francez thote per Profetin Muhamed dhe fene Islame

“Feja me të cilën erdhi Muhammedi, pa dyshim është më e lartë se Krishterizmi. Besimtarët muslimanë...

Zbulohet një bibël 1500-vjeçare në gjuhën aramaike ne te cilen lajmerohet ardhja e profetit Muhamed

Turqi: Ministri i Kulturës dhe Turizmit të Turqisë, Ertogroul Gkounai, konfirmoi dhe zyrtarish...

Alfred Koner per Profetin Muhamed

Alfred Kroner, një ndër dijetarët më të njohur të gjeologjisë në botë, thotë: "Duke menduar më t...

 • Volteri Filozof dhe shkrimtar i madh francez thote per Profetin Muhamed dhe fene Islame

  E Marte 10 Prill 2012 19:28
 • Zbulohet një bibël 1500-vjeçare në gjuhën aramaike ne te cilen lajmerohet ardhja e profetit Muhamed

  E Hene 27 Shkurt 2012 19:45
 • Allahu betohet ne Jeten e Muhamedit

  E Marte 10 Janar 2012 19:34
 • Alfred Koner per Profetin Muhamed

  E Merkure 04 Janar 2012 08:10

Lutje Profetike (Mburoja e Muslimanit)

Ç’DUHET THËNË KUR TË ZGJOHEMI NGA GJUMI. 

El-hamdu liláhi ledhí ahjáná ba’de má emátená ue ilejhi nushúr.

argaiv1538

- Falënderimi i qoftë Allahut, i Cili na rin­gjalli pasi që na bëri të vdekur dhe tek Ai është tubimi.[1]

Lá ilahe ilallahu uahdehu la she­ríke lehu, lehul mulku ue lehul hamdu ue huve alá kuli shejin kadír. Subhánallah uelamdu lilah ue lá iláhe ilallah uallahu Ekber ue lá haule ue lá kuvete ilá biláhil Alijil Adhím. Allahu­megfirlí.”

 

- S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut Një dhe të Pashoq, Atij i takon Sundimi dhe Lavdërimi dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send. I Madhërishëm qoftë Allahu, Falën­derimi i takon Allahut, s’ka të adhu­ruar tjetër përveç Allahut, Allahu është më i Madhi, s’ka ndryshim e as fuqi pa ndihmën e Allahut të Lartmadhë­rishëm, - pastaj lutet dhe thotë: "O Zoti im, më fal."[2]

El-hamdu liláhi ledhí á’fání fí xhesedí ue rede aleje rúhí ue edhine lí bi dhik­rihi.

- Falënderimi i qoftë Allahut, i Cili ma mbrojti trupin, ma ktheu shpirtin dhe ma mundësoi që ta përmend Atë.[3]

“Me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndryshimin e natës dhe të ditës ka argu­mente për ata që kanë arsye dhe intelekt. Për ata që e përmendin All-llahun me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, (duke thënë):" Zoti ynë, këtë nuk e kri­jove kot, i Madhërishëm qofsh, na ruaj prej dënimit të zjarrit! Zoti ynë, atë që Ti e fute në zjarr, atë e ke poshtëruar; për mizorët nuk ka ndihmëtarë! Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për be­sim (e që thoshte): " Besojeni Zotin tuaj! E ne be­suam! Zoti ynë, na i fal mëkatet tona dhe pas vdekjes na bashko me të mirët"!

 "Zoti ynë, na jep atë që nëpërmjet të Dërguarve të Tu na e premtove dhe mos na turpëro në Ditën e Kijametit; vërtet Ti je Ai që nuk e shkel prem­timin. Zoti iu përgjigj lutjes së tyre (e tha): "Unë nuk ia humb mundin asnjërit prej jush, mashkull qoftë a femër. Ju jeni nga njëri-tjetri, por ata që u dëbuan nga shtëpitë e tyre dhe emigruan, u mun­duan vetëm pse ishin në rrugën Time, luftuan dhe u vranë, atyre do t’ua shlyej mëkatet e tyre dhe do t’i fus në Xhenete ku burojnë lu­menj. Ai është shpërblim nga Allahu, se shpërblimi më i mirë është tek Allahu. T’ju mos mashtrojë bredhja nëpër qytetet e atyre që nuk besuan. Ajo është një kënaqësi e pakët, e pastaj vendi i tyre është Xhehennemi, që është vend mjerimi. Por ata që ia patën frikën Zotit të tyre, ata i kanë Xhenetet ku rrjedhin lumenj dhe aty janë përgjithmonë. Ajo është një pritje nga Allahu, e për të mirët, më e dobishmja është ajo që është tek All-llahu. Po edhe nga ithta­rët e librit ka që e besojnë All-llahun, e beso­jnë atë që ju është shpallur juve dhe atë që u është shpallur atyre. Janë të bindur ndaj Allahut, dhe argumentet e Allahut (në shpallje) nuk i shesin për pak send të kësaj jete. Të tillët kanë shpërblimin e vet tek Zoti i tyre, e Allahu është që llogarinë e bën shp-ejt. O ju besimtarë, bëni durim, bëhuni të qëndrueshëm kundër armi­kut, rrini të përgatitur dhe frikojuni Allahut, nëse dëshironi të shpëtoni!”[4][1] Transmetojnë Buhariu (Fet-hul Bari 11/113) dhe Musli-mi 4/2083. 

[2] Kush e thotë këtë, do t'i falen mëkatet, e nëse lutet do t'i pranohet lutja, e nëse ngrihet e merr abdes dhe falet, do t'i pranohet namazi. Transmetojnë Buhariu (Fet-hul-Bari 3/39) dhe të tjerë. Hadithin me këtë version e trans-meton edhe Ibën Maxheh (Sahih Ibën Maxheh 2/235). 

[3] Tirmidhiu 5/473 (Sahih Et-Tirmidhi 3/144).

[4] Ali Imran: 190-200. Transmeton Buhariu (Fet-hul Bari 8/237), Muslimi 1/530.

 
Kerko
Ora
Kalendari
Reklama
Lidhje

www.profetiislam.com

www.rasoulallah.net

www.mercyprophet.org